greenfond-sde-e-e-ekstensiv-1-m3

KOD PRODUKTU: 301201

GREENFOND SDE E-E podłoże mineralne przeznaczone jako warstwa wegetacyjna na dachach zielonych dla roślinności ekstensywnej.

Substrat dachowy ekstensywny GREENFOND SDE E-E to specjalistyczne podłoże glebowe mineralno-organiczne przeznaczone do upraw na dach zielony ekstensywny płaski w układzie wielowarstwowym – w rozwiązaniach systemowych z matami drenażowymi i z drenażem z kruszyw. Substrat dachowy GREENFOND SDE E-E stosowany jest także na dach zielony spadzisty w układzie jednowarstwowym.

Substrat ekstensywny GREENFOND SDE E-E na dach zielony zapewnia stabilne warunki ukorzeniania się i rozwoju dla roślin o niewielkich wymaganiach siedliskowych – takich jak mchy, zioła, trawy sucholubne, byliny w postaci nasion, pędów, sadzonek, mat wegetacyjnych. Substrat dachowy GREENFOND SDE E-E zapobiega także rozrastaniu się chwastów na dachu zielonym.

SKŁAD PODSTAWOWY:

piasek płukany, żwir płukany, grys wapienny cegła kruszona,

kruszywo popiołoporytowe lub keramzyt łamany drobny, torf niski, kompost

ZASTOSOWANIA:

  • warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dach płaski  0 – 5° (dach odwrócony i ocieplony, płyty stropowe  nad garażami, tarasami i ostatnią kondygnacją)
  • substrat dachowy pod rozchodniki, rojniki,  trawy, zioła i byliny sucholubne
  • zalecana miąższość od 6 cm do 20 cm  substrat dachowy ekstensywny w rozwiązaniach  systemowych i niesystemowych
  • sposób składowania i instalacji na placu  budowy zgodnie z Zaleceniami Producenta

DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

Decyzja P.-271/12 Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodne z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.Nr 147 poz.1033  ).

 

ZALECENIA WYKONAWCZE:

DOSTAWA:

Substrat należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu big-bag. Nie należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie należy dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.

SKŁADOWANIE:

Po dostarczeniu na plac budowy substrat należy składować w miejscu do tego przygotowanym, oczyszczonym oraz zapewniającym odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowłókninie. W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.

Właściwości fizyczne*
Skład granulometryczny:

frakcje poniżej 0,05 mm

frakcje 0,05 2 mm

frakcje 2 40 mm

 

maks.  5% masy

maks.  60% masy

min.  35% masy

Zawartość kruszyw nasiąkliwych ok. 50%
Zawartość składników organicznych do 60kg/m3
Zagęszczalność (współczynnik zużycia) ok. 15%
Osiadanie po zagęszczeniu poniżej 5%
Waga nasypowa w stanie suchym ok. 1200 kg/m3
Waga w stanie max. nasycenia wodą 1500-1700 kg/m3
Porowatość ogólna ok. 40%
Pojemność wodna ok. 40%
Pojemność powietrzna ok. 10%
Prędkość przepływu wody ok. 6 mm/min
Zawartość substancji obcych poniżej 0,5% wagowo

(kruszywa inne niż wymienione, kruszywa ponadgabarytowe itp.)

 

Parametry chemiczne**
Odczyn pH w H20 6,5-8,5
Zasolenie [KCL/I] poniżej 1,5 g/l
Azot (N) poniżej 80 mg/l
Fosor (P) poniżej 200 mg/l
Potas (K) poniżej 700 mg/l
Magnez (Mg) poniżej 160 mg/l

 

 

Dane techniczne produktu:
Wielkość worka Big-Bag 1m3
Nr art. 30.1201

 

(*) Badania własne zgodnie z Wytycznymi planowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych FLL. Guidelines for the Planning

. Construction and Maintenance of Green Roofing, FLL. ed. 2008.

(**) Wartości średnie uzyskane podczas standardowych badań laboratoryjnych wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Warszawie.