greenfond-sdi-i-e-intensiv-1-m3

KOD PRODUKTU: 301202

GREENFOND SDI E-I podłoże mineralne przeznaczone jako warstwa wegetacyjna na dachach zielonych dla roślinności intensywnej.

Substrat dachowy intensywny GREENFOND SDI E-I specjalistyczne podłoże glebowe mineralno-organiczne przeznaczone do upraw na dachach intensywnych w układach wielowarstwowych z zastosowaniem drenaży w postaci mat z tworzyw sztucznych bądź kruszyw.

Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych mat drenażowych substrat dachowy GREENFOND SDI E-I zapewnia stabilną wegetację roślin na dachu zielonym.

SKŁAD PODSTAWOWY:

piasek płukany, żwir płukany, cegła kruszona, kruszywo żużlowe lub popiołoporytowe, torf niski, kompost

ZASTOSOWANIA:

  • warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dachach płaskich 0 – 5° (dachy odwrócone i ocieplone, płyty, stropowe nad garażami i tarasami, donice)
  • substrat dachowy intensywny pod rośliny cebulowe, byliny,  trawniki, krzewy, drzewa
  • zalecana miąższość min. 15 cm.  przy miąższości powyżej 35 cm zalecamy  stosowanie pod substratem SDE E-I podłoża  nieorganicznego, np. podglebia  wypełniającego GREENFOND PW.

DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

Decyzja P.-271/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodne z ustawą z dnia 10 lipca 2007r o nawozach i nawożeniu (Dz.U.Nr 147 poz.1033  ).

 

ZALECENIA WYKONAWCZE:

DOSTAWA:

Substrat należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu big-bag. Nie należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie należy dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.

SKŁADOWANIE:

Po dostarczeniu na plac budowy substrat należy składować w miejscu do tego przygotowanym, oczyszczonym oraz zapewniającym odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowłókninie. W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.

Właściwości fizyczne*
Skład granulometryczny:

frakcje poniżej 0,05 mm

frakcje 0,05 2 mm

frakcje 2 40 mm

 

maks.  10% masy

maks.  60% masy

min.  30% masy

Zawartość kruszyw nasiąkliwych ok. 35%
Zawartość składników organicznych do 90 kg/m3
Zagęszczalność (współczynnik zużycia) ok. 20%
Osiadanie po zagęszczeniu poniżej 5%
Waga nasypowa w stanie suchym ok. 1200 kg/m3
Waga w stanie max. nasycenia wodą 1500-1700 kg/m3
Porowatość ogólna ok. 55%
Pojemność wodna ok. 45%
Pojemność powietrzna ok. 10%
Prędkość przepływu wody ok. 3 mm/min
Zawartość substancji obcych poniżej 0,5% wagowo

(kruszywa inne niż wymienione, kruszywa ponadgabarytowe itp.)

 

Parametry chemiczne**
Odczyn pH w H20 6,5-8,5
Zasolenie [KCL/I] poniżej 1,5 g/l
Azot (N) poniżej 80 mg/l
Fosor (P) poniżej 200 mg/l
Potas (K) poniżej 700 mg/l
Magnez (Mg) poniżej 160 mg/l

 

Dane techniczne produktu:
Wielkość worka Big-Bag 1m3
Nr art. 30.1202

 

(*) Badania własne zgodnie z Wytycznymi planowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych FLL. Guidelines for the Planning

. Construction and Maintenance of Green Roofing, FLL. ed. 2008.

(**) Wartości średnie uzyskane podczas standardowych badań laboratoryjnych wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Warszawie.