Geowłóknina

GREENFOND TEX GR 13 wykorzystywana jest jako separacja w ciągach komunikacyjnych oraz słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności i przyspieszenia konsolidacji.

Wykonuje się z niej warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów oraz dróg dojazdowych.

ZASTOSOWANIE:

  • w systemach drenażowych
  • do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem
  • w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych
  • w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych
  • do budowy zbiorników wodnych i zapór
  • do budowy kanałów
  • do budowy składowisk odpadów stałych i ciekłych

Wymiary rolki:
– 5,4 x 100 m
– 2,7 x 100 m