Geokompozyt przestrzenny

GREENFOND GLOB przestrzenny geokompozyt z HDPE służący do stabilizacji substratu dachowego na spadzistych dachach zielonych oraz gruntu na skarpach i nasypach.

GREENFOND GLOB geokompozyt przestrzenny z utwardzonego polietylenu  (HDPE) jest produktem, który zapewnia także utrzymanie stabilności substratu dachowego na dachach zielonych spadzistych , gruntu  na skarpach i zboczach.  Umożliwia rozwiązanie problemu słabej nośności gruntu rodzimego. W przypadku słabej nośności gruntu działanie systemu polega na redukcji naprężeń pionowych, poprzez stworzenie podbudowy, która zachowuje się jak półsztywna płyta.

Przykłady zastosowań GREENFOND GLOB:

  • dachy zielone
  • drogi leśne, tymczasowe dojazdowe itp.
  • wzmocnienia podbudowy dróg kołowych i szynowych
  • budowa i remonty parkingów i placów manewrowych
  • zabezpieczenia przeciw erozyjne skarp, nasypów, rowów, zbiorników wodnych, kanalów itp.
  • budowa i wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, linii brzegowych
  • kształtowanie przestrzeni ogrodowej, wokół zabudowy
  • wzmocnienie gruntu rodzimego pod budownictwo kubaturowe